Układ ratalny dla przedsiębiorców opłacających składki za pracowników

O ratalną spłatę należności może ubiegać się każda osoba odpowiedzialna za zadłużenie z tytułu składek, która nie ma środków finansowych na jednorazową spłatę tego zadłużenia. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o taką ulgę są między innymi:

    *płatnicy składek oraz byli płatnicy składek ( tj. osoby, które mają zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek w związku z prowadzoną w przeszłości działalnością gospodarczą),

    *osoby, na które ‒ stosowną decyzją ‒ przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (osoba trzecia i następca prawny),

    *małżonkowie odpowiadający ‒ z majątku wspólnego ‒ za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka.

Które składki ZUS może rozłożyć na raty

‒ Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność sam, czyli opłaca składki sam za siebie, to rozłożyć można wszystkie składki. Natomiast jeśli ma także pracowników, to nie można rozłożyć na raty tych składek, które są opłacane przez zatrudnionych. To będzie kwota, która odpowiada kwocie składki emerytalnej oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne ‒ wyjaśnia Marcin Kamionek z centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Te składki, emerytalna i na ubezpieczenie zdrowotne, muszą być zawsze opłacane na czas. Zatem ze składek opłacanych za pracowników na raty można rozłożyć ubezpieczenie rentowe, chorobowe i wypadkowe, składki na Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. W tym celu należy złożyć do ZUS-u odpowiedni wniosek.

Co powinien zawierać wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty

‒ We wniosku należy wskazać jakich należności dotyczy. Zaproponować sposób spłaty, czyli np. ilość rat albo kwotę rat. Uargumentować ten wniosek, dlaczego przedsiębiorca chce, aby rozłożyć na raty i złożyć pewne dokumenty. Jest to zawsze sprawa indywidualna, ale najczęściej jest to oświadczenie o stanie majątkowym przedsiębiorcy, obrazujące jego sytuację finansową. Ewentualnie mogą to być dokumenty dotyczące zakresu pomocy publicznej ‒ tłumaczy Marcin Kamionek z ZUS.

Ważne!

Rozłożenie spłaty zadłużenia na raty powoduje zawieszenie wcześniej wszczętych i niezakończonych postępowań egzekucyjnych, dotyczących należności objętych ulgą.

Wniosek można złożyć:

*pisemnie ‒ za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej bądź osobiście w każdej jednostce ZUS;

*ustnie do protokołu (w jednostce ZUS) ‒ protokół powinien być podpisany przez składającego oraz przez pracownika ZUS, który go sporządził;

* elektronicznie ‒ z pomocą portalu, pod adresem pue.zus.pl, który jest częścią Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Aby wysyłać wnioski do ZUS i otrzymywać odpowiedzi za pośrednictwem portalu, czyli skrzynki podawczej ZUS, trzeba posiadać profil PUE oraz podpis elektroniczny, tzw. bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu albo podpis elektroniczny, potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);

*telefonicznie ‒ za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej (COT):

801 400 987 ‒ z telefonów stacjonarnych, 22 560 16 00 ‒ z telefonów stacjonarnych i komórkowych. Aby złożyć wniosek w tej formie, trzeba mieć profil na platformie PUE.

Na jaki okres można rozłożyć płatności

Problem:

Przedsiębiorca ma niedużą firmę, zatrudnia kilka osób. Niestety w tej chwili jest kryzys i ma problemy finansowe. Nie jest w stanie wywiązywać się z płacenia wszystkich składek. Czy te płatności można rozłożyć na dłużej niż rok?

Odpowiedź:

‒ To też jest sprawa indywidualna. Zależy od możliwości finansowych przedsiębiorcy, oczywiście od tego, o co prosi, Może to być rok, ale równie dobrze może to być 5 lat, albo nawet i dłużej ‒ wyjaśnia Marcin Kamionek z ZUS.

Czy termin spłat można przedłużyć

Jeśli prowadzący działalność gospodarczą poprosił ZUS o rozłożenie składek na okres 5-letnich rat. ZUS wyraził zgodę, niestety po tym czasie, przedsiębiorca nadal nie wyszedł z kłopotów, to układ ratalny można renegocjować.

Tak więc możliwe jest złożenie wniosku po raz kolejny. Od następnego dnia po dniu, w którym wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty zostanie złożony ‒ ZUS nie będzie naliczać odsetek, a jedynie opłatę prolongacyjną, która stanowi 50 proc. ustawowych odsetek za zwłokę. Po podpisaniu umowy zawieszone zostanie prowadzone ewentualnie postępowanie egzekucyjne wobec przedsiębiorcy.

Kiedy ZUS może pozostawić wniosek bez rozpoznania

Jeżeli pomimo wezwania nie zostaną złożone w wyznaczonym przez ZUS terminie: dokumenty przedstawiające aktualną sytuację finansową, dokumenty ubezpieczeniowe umożliwiające ustalenie okresu obowiązku opłacania składek i wysokość należności ‒ wyłącznie w przypadku, gdy w przekazanych do ZUS dokumentach występują nieprawidłowości, informacji o rodzaju pomocy publicznej, o jaką ubiega się przedsiębiorca oraz związanych z danym rodzajem pomocy publicznej dokumentów, to ‒ przedsiębiorca nie opłaca należności, które nie mogą zostać rozłożone na raty.

Kiedy ZUS może odmówić rozłożenia zadłużenia na raty

ZUS może wydać decyzję odmowną, gdy:

*mimo obowiązku, nie będą opłacane składki bieżące należne po dniu złożenia wniosku;

*z historii dotychczasowej współpracy wynika, że podejmowane przez przedsiębiorcę działania związane z posiadanym zadłużeniem nie miały na celu jego spłaty, a jedynie były działaniami „na zwłokę";

*pomimo wyrażanych dotychczas zgód na spłatę zadłużenia w ratach nie dotrzymano warunków spłaty.

Rozłożenie zadłużenia na raty następuje w formie umowy cywilnoprawnej, podpisanej przez przedsiębiorcę i przedstawiciela ZUS. Jeżeli złożono wniosek elektronicznie, umowa zostanie przesłana na wskazany adres e-mail. Po jej wydrukowaniu w dwóch egzemplarzach i podpisaniu, oba egzemplarze należy przesłać do ZUS, w celu złożenia podpisu przez przedstawiciela Zakładu. Po podpisaniu, jeden egzemplarz zostanie odesłany.

Kiedy umowa o rozłożenie zadłużenia na raty ulegnie rozwiązaniu

Umowa ulegnie rozwiązaniu, jeżeli zainteresowany:

- nie wywiąże się z obowiązku opłacania składek bieżących w pełnej wysokości (wraz z należnymi odsetkami), których termin płatności przypadał w dniu bądź po dniu zawarcia umowy, przez okres dłuższy niż 14 dni od dnia ich wymagalności, i gdy różnica składek wynikająca z tego tytułu przekracza kwotę odpowiadającą wysokości kosztów upomnienia;

- nie opłacił dwóch rat (na wszystkie fundusze łącznie), których termin wymagalności upłynął;

- opłaca raty w częściowej wysokości, przy czym łączna kwota niedopłat przekroczyła 5 proc. należności z tytułu składek objętych umową (wraz z opłatą prolongacyjną);

- nie opłaca należności objętych umową w terminie płatności ostatniej raty, wynikającym z harmonogramu spłaty;

- zostaną ujawnione nowe okoliczności, nieznane lecz istniejące w dniu podpisania umowy, z których wynika, że zainteresowany wprowadził ZUS w błąd w celu uzyskania ulgi w spłacie należności i uniknięcia egzekucji;

- w przypadku, gdy w stosunku do należności nieobjętych umową, za zgodą ZUS nastąpiło zawieszenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na zobowiązanie się do regulowania należności niepodlegających uldze, gdy zainteresowany nie wywiąże się z obowiązku opłacenia wyżej wymienionych kwot przez okres dłuższy niż 14 dni od dnia wymagalności wskazanego w postanowieniu o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego;

- przedsiębiorca złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od realizacji umowy;

- Komisja Europejska wyda decyzję o obowiązku zwrotu pomocy publicznej.

Terminy rozpatrywania wniosków

Pomimo, iż w sprawach z zakresu udzielania ulg w spłacie należności nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, każdy wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia skompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy i nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną

Pomocą w załatwieniu sprawy służy wykwalifikowana kadra pracownicza w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której złożono wniosek o układ ratalny.

Tryb odwoławczy

Jeśli dłużnik nie zgadza się z rozstrzygnięciem podjętym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w jego sprawie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jej rozpatrzenie, wskazując argumenty, które nie zostały uwzględnione przy rozpatrywaniu wniosku oraz powołać nowe okoliczności w sprawie.

Więcej na stronie zus.pl

Sylwia Zadrożna / mb

Podstawa prawna:

Art. 29 i 30 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. ‒ Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).

Informacja: www.polskieradio.pl
Zdjęcie: Glow Images/East News

 

Które składki ZUS może rozłożyć na raty

‒ Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność sam, czyli opłaca składki sam za siebie, to rozłożyć można wszystkie składki. Natomiast jeśli ma także pracowników, to nie można rozłożyć na raty tych składek, które są opłacane przez zatrudnionych. To będzie kwota, która odpowiada kwocie składki emerytalnej oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne ‒ wyjaśnia Marcin Kamionek z centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Te składki, emerytalna i na ubezpieczenie zdrowotne, muszą być zawsze opłacane na czas. Zatem ze składek opłacanych za pracowników na raty można rozłożyć ubezpieczenie rentowe, chorobowe i wypadkowe, składki na Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. W tym celu należy złożyć do ZUS-u odpowiedni wniosek.

Co powinien zawierać wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty

‒ We wniosku należy wskazać jakich należności dotyczy. Zaproponować sposób spłaty, czyli np. ilość rat albo kwotę rat. Uargumentować ten wniosek, dlaczego przedsiębiorca chce, aby rozłożyć na raty i złożyć pewne dokumenty. Jest to zawsze sprawa indywidualna, ale najczęściej jest to oświadczenie o stanie majątkowym przedsiębiorcy, obrazujące jego sytuację finansową. Ewentualnie mogą to być dokumenty dotyczące zakresu pomocy publicznej ‒ tłumaczy Marcin Kamionek z ZUS.

Ważne!

Rozłożenie spłaty zadłużenia na raty powoduje zawieszenie wcześniej wszczętych i niezakończonych postępowań egzekucyjnych, dotyczących należności objętych ulgą.

Wniosek można złożyć:

*pisemnie ‒ za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej bądź osobiście w każdej jednostce ZUS;

*ustnie do protokołu (w jednostce ZUS) ‒ protokół powinien być podpisany przez składającego oraz przez pracownika ZUS, który go sporządził;

* elektronicznie ‒ z pomocą portalu, pod adresem pue.zus.pl, który jest częścią Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Aby wysyłać wnioski do ZUS i otrzymywać odpowiedzi za pośrednictwem portalu, czyli skrzynki podawczej ZUS, trzeba posiadać profil PUE oraz podpis elektroniczny, tzw. bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu albo podpis elektroniczny, potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);

*telefonicznie ‒ za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej (COT):

801 400 987 ‒ z telefonów stacjonarnych, 22 560 16 00 ‒ z telefonów stacjonarnych i komórkowych. Aby złożyć wniosek w tej formie, trzeba mieć profil na platformie PUE.

Na jaki okres można rozłożyć płatności

Problem:

Przedsiębiorca ma niedużą firmę, zatrudnia kilka osób. Niestety w tej chwili jest kryzys i ma problemy finansowe. Nie jest w stanie wywiązywać się z płacenia wszystkich składek. Czy te płatności można rozłożyć na dłużej niż rok?

Odpowiedź:

‒ To też jest sprawa indywidualna. Zależy od możliwości finansowych przedsiębiorcy, oczywiście od tego, o co prosi, Może to być rok, ale równie dobrze może to być 5 lat, albo nawet i dłużej ‒ wyjaśnia Marcin Kamionek z ZUS.

Czy termin spłat można przedłużyć

Jeśli prowadzący działalność gospodarczą poprosił ZUS o rozłożenie składek na okres 5-letnich rat. ZUS wyraził zgodę, niestety po tym czasie, przedsiębiorca nadal nie wyszedł z kłopotów, to układ ratalny można renegocjować.

Tak więc możliwe jest złożenie wniosku po raz kolejny. Od następnego dnia po dniu, w którym wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty zostanie złożony ‒ ZUS nie będzie naliczać odsetek, a jedynie opłatę prolongacyjną, która stanowi 50 proc. ustawowych odsetek za zwłokę. Po podpisaniu umowy zawieszone zostanie prowadzone ewentualnie postępowanie egzekucyjne wobec przedsiębiorcy.

Kiedy ZUS może pozostawić wniosek bez rozpoznania

Jeżeli pomimo wezwania nie zostaną złożone w wyznaczonym przez ZUS terminie: dokumenty przedstawiające aktualną sytuację finansową, dokumenty ubezpieczeniowe umożliwiające ustalenie okresu obowiązku opłacania składek i wysokość należności ‒ wyłącznie w przypadku, gdy w przekazanych do ZUS dokumentach występują nieprawidłowości, informacji o rodzaju pomocy publicznej, o jaką ubiega się przedsiębiorca oraz związanych z danym rodzajem pomocy publicznej dokumentów, to ‒ przedsiębiorca nie opłaca należności, które nie mogą zostać rozłożone na raty.

Kiedy ZUS może odmówić rozłożenia zadłużenia na raty

ZUS może wydać decyzję odmowną, gdy:

*mimo obowiązku, nie będą opłacane składki bieżące należne po dniu złożenia wniosku;

*z historii dotychczasowej współpracy wynika, że podejmowane przez przedsiębiorcę działania związane z posiadanym zadłużeniem nie miały na celu jego spłaty, a jedynie były działaniami „na zwłokę";

*pomimo wyrażanych dotychczas zgód na spłatę zadłużenia w ratach nie dotrzymano warunków spłaty.

Rozłożenie zadłużenia na raty następuje w formie umowy cywilnoprawnej, podpisanej przez przedsiębiorcę i przedstawiciela ZUS. Jeżeli złożono wniosek elektronicznie, umowa zostanie przesłana na wskazany adres e-mail. Po jej wydrukowaniu w dwóch egzemplarzach i podpisaniu, oba egzemplarze należy przesłać do ZUS, w celu złożenia podpisu przez przedstawiciela Zakładu. Po podpisaniu, jeden egzemplarz zostanie odesłany.

Kiedy umowa o rozłożenie zadłużenia na raty ulegnie rozwiązaniu

Umowa ulegnie rozwiązaniu, jeżeli zainteresowany:

- nie wywiąże się z obowiązku opłacania składek bieżących w pełnej wysokości (wraz z należnymi odsetkami), których termin płatności przypadał w dniu bądź po dniu zawarcia umowy, przez okres dłuższy niż 14 dni od dnia ich wymagalności, i gdy różnica składek wynikająca z tego tytułu przekracza kwotę odpowiadającą wysokości kosztów upomnienia;

- nie opłacił dwóch rat (na wszystkie fundusze łącznie), których termin wymagalności upłynął;

- opłaca raty w częściowej wysokości, przy czym łączna kwota niedopłat przekroczyła 5 proc. należności z tytułu składek objętych umową (wraz z opłatą prolongacyjną);

- nie opłaca należności objętych umową w terminie płatności ostatniej raty, wynikającym z harmonogramu spłaty;

- zostaną ujawnione nowe okoliczności, nieznane lecz istniejące w dniu podpisania umowy, z których wynika, że zainteresowany wprowadził ZUS w błąd w celu uzyskania ulgi w spłacie należności i uniknięcia egzekucji;

- w przypadku, gdy w stosunku do należności nieobjętych umową, za zgodą ZUS nastąpiło zawieszenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na zobowiązanie się do regulowania należności niepodlegających uldze, gdy zainteresowany nie wywiąże się z obowiązku opłacenia wyżej wymienionych kwot przez okres dłuższy niż 14 dni od dnia wymagalności wskazanego w postanowieniu o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego;

- przedsiębiorca złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od realizacji umowy;

- Komisja Europejska wyda decyzję o obowiązku zwrotu pomocy publicznej.

Terminy rozpatrywania wniosków

Pomimo, iż w sprawach z zakresu udzielania ulg w spłacie należności nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, każdy wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia skompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy i nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną

Pomocą w załatwieniu sprawy służy wykwalifikowana kadra pracownicza w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której złożono wniosek o układ ratalny.

Tryb odwoławczy

Jeśli dłużnik nie zgadza się z rozstrzygnięciem podjętym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w jego sprawie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jej rozpatrzenie, wskazując argumenty, które nie zostały uwzględnione przy rozpatrywaniu wniosku oraz powołać nowe okoliczności w sprawie.

Więcej na stronie zus.pl

Sylwia Zadrożna / mb

Podstawa prawna:

Art. 29 i 30 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. ‒ Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).

ARCHIWUM

2019

2018

2017

2016

2015

2014

POLECANE

NEWSLETTER BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Adres e-mail