Jak otrzymać zwrot nadpłaty ZUS?

Czasem płacimy składki, których nie musimy płacić. Jak odzyskać pieniądze od ZUS, gdy zorientujemy się, że płaciliśmy nienależne ZUS-owi składki? Czy ZUS powinien wypłacić nam odsetki?

Dość częstą sytuacją jest opłacenie składek ZUS w zawyżonej wysokości. Sytuacja taka może wynikać zarówno ze zwykłej pomyłki w przelewie, jak i z niewiedzy na temat przysługujących nam zwolnień w opłacaniu składek ZUS.

Wysokość składek, jakie powinniśmy opłacać do ZUS, zależy bowiem od wielu czynników. Rodzaj i wysokość odprowadzanych składek będzie się zatem różnić m.in. w zależności od stażu firmy, zbiegu tytułów ubezpieczeń, przysługujących nam ulg, a nawet od wieku przedsiębiorcy. Przykładowe sytuacje, w których przedsiębiorca nie musi opłacać pełnych składek ZUS to:

  • zbieg tytułów ubezpieczeń,
  • założenie nowej działalności,
  • wiek powyżej 50 lat,
  • niepełnosprawność,
  • obniżenie składek ZUS za czas choroby.

Powyższe przypadki to tylko przykładowe sytuacje, w których składki ZUS nie muszą być płacone w pełnej wysokości. Sytuacji takich może być jednak znacznie więcej, a każda z nich zależeć będzie od indywidualnych uwarunkowań.

Często zdarza się jednak, że osoby prowadzące działalność gospodarczą przez długi czas opłacają wszystkie składki, nie mając wiedzy na temat przysługujących im zwolnień. Sam ZUS natomiast nie jest zainteresowany informowaniem takich osób o przysługujących im ulgach i prawie nigdy nie powiadamia tych osób o tym, że mogłyby płacić składki w niższej wysokości. Osoby takie zazwyczaj dowiadują się o możliwości płacenia niższych danin dopiero po kilku latach i to przez przypadek. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak możemy odzyskać nienależnie opłacone składki ZUS?

Jak złożyć wniosek o zwrot składek ZUS?

Rozpatrzmy przypadek przedsiębiorcy, który całymi latami płacił pełne składki ZUS i dopiero teraz zorientował się, że od dawna przysługuje mu ulga, np. z tytułu opłacania składek na Fundusz Pracy lub ze względu na preferencyjne pierwsze dwa lata prowadzenia firmy.

Pierwszą czynnością, jaką powinna wykonać taka osoba, jest złożenie korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, w których wykazane zostaną prawidłowe, niższe wysokości składek.

Po złożeniu korekt deklaracji, ZUS naliczy na naszym koncie niższe wartości należnych składek, jednak... nie zwróci nam z urzędu nadpłaconych kwot.

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, nadpłata na koncie ZUS jest z urzędu zaliczana na poczet ewentualnych zaległych składek. Jeżeli takich zaległości nie ma, ZUS zaliczy nadpłatę na poczet bieżących i przyszłych składek.

Istnieje jednak możliwość, aby składki zostały nam zwrócone na rachunek bankowy. W tym celu przedsiębiorca powinien jednak złożyć odpowiedni wniosek. Bez złożenia wniosku, ZUS sam nie podejmie decyzji o zwrocie i jedynie zaliczy nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań.

Wniosek o zwrot nadpłaty możemy napisać samodzielnie lub skorzystać z gotowego wzoru zawartego na druku ZUS-EZS.

Kiedy możemy wystąpić o zwrot nadpłaty do ZUS?

Przedsiębiorca może wystąpić o zwrot nadpłaty w dowolnym terminie, niezależnie od tego kiedy dowiedział się o istnieniu nadpłaty na jego koncie.

Warto jednak pamiętać, iż ZUS zwróci nam nadpłatę z tytułu nienależnie opłaconych składek jedynie wtedy, gdy nie minął jeszcze 5-letni okres przedawnienia. Jeśli natomiast nadpłacone składki dotyczyć będą okresów sprzed 5 lat, ZUS nie dokona zwrotu nadpłaty. Jedyną opcją będzie wówczas zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych składek.

Od dnia złożenia wniosku, ZUS ma 30 dni na dokonanie zwrotu nadpłaconych składek.

Czy ZUS wypłaci odsetki od nienależnych składek?

ZUS ma obowiązek zapłacić odsetki od kwoty nadpłaty jedynie wówczas, gdy - już po dostarczeniu mu wniosku - spóźnia się ze zwrotem pieniędzy. Gdy zwrot nadpłaty nastąpi zatem w terminie późniejszym niż ustawowe 30 dni, ZUS będzie musiał zapłacić odsetki podatkowe, za okres od dnia złożenia wniosku.

Jednocześnie jednak ZUS stoi na stanowisku, iż nie ma obowiązku wypłaty odsetek za cały wcześniejszy okres poprzedzający moment złożeniu wniosku. ZUS nie wypłaci więc odsetek za kilkuletni nawet okres, w którym dysponował on nienależnie pobranymi składkami.

Postępowanie ZUS w kwestii odsetek może wydawać się co najmniej zaskakujące. Szczególnie gdy uwzględnimy fakt, iż ZUS postępuje zupełnie inaczej w sytuacji odwrotnej, tj. takiej, w której to ZUS płaci ubezpieczonemu, a następnie dochodzi do wniosku, że płatność ta była nienależna. Z sytuacją taką mamy do czynienia np. wtedy, gdy ZUS wypłaca ubezpieczonemu świadczenie, a następnie to świadczenie mu odbiera. Wówczas ten sam ZUS żąda od ubezpieczonego zapłaty odsetek za cały okres, w którym ubezpieczony dysponował kwotą nienależnego świadczenia.

Informacja pochodzi z: www.zus.pox.pl
Zdjęcie: www.vadimpacajev.com

ARCHIWUM

2018

2017

2016

2015

2014

POLECANE

Konkurs

Konkurs

Konkurs? - już w krótce

Konkurs

NEWSLETTER BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Adres e-mail